cd /usr/ports/lang/php5 && make clean all
cd /var/db/pkg/ && pkg_delete -f php4-*
cd /usr/ports/lang/php5/ && make install clean

修改 /usr/local/etc/php.ini extension_dir=/usr/local/lib/php/20060613之類的要修正
修改apache httpd.conf之類的(e.x. mod_php4 -> mod_php5)

cd /usr/ports/lang/php5-extensions/ && make clean install clean
cd /var/db/pkg/ portupgrade -O -f pecl-* pear-*

php -v 以及看一下phpinfo()看有沒有正確運作

pkgdb -F修正一下dependency

創作者介紹

Izero@庶務三科 ㄎㄎㄎ~

Izero 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()